کتابخانه
ردیف کد کتاب نام مجموعه نام کتاب نام نویسنده نام مترجم سال چاپ انتشارات
1 AI9910-1 ایران باستان تاریخ شاهنشاهی هخامنشی ا.ت.اومستد دکتر محمد مقدم 1372 امیرکبیر
2 AI9910-2 ایران باستان ایران در زمان ساسانیان آرتورکریستین سن رشید یاسمی 1367 امیرکبیر
3 AI9910-3 ایران باستان دنیای گمشده عیلام والتر هینتس فیروز فیروزنیا 1396 علمی فرهنگی
4 AI9910-4 ایران باستان ایران باستان حسن پیرنیا حسن پیرنیا 1369 دنیای کتاب
5 AI9910-5 ایران باستان تمدن ایران ساسانی ولادینیر گریگورویچ لوکونین عنایت الله رضا 1350 علمی فرهنگی
6 AI9910-6 ایران باستان کوروش نامه گزنفون رضا مشایخی 1396 علمی فرهنگی
7 AI9910-7 ایران باستان ایران در سپیده دم تاریخ جورج گلن کمرون حسن انوشه 1396 علمی فرهنگی
8 AI9910-8 ایران باستان پوشاک در ایران باستان فریدون پور بهمن هلجر ضیا سیگارودی 1390 امیرکبیر
9 AI9910-9 ایران باستان اشکانیان م.م. دیاکونوف کریم کشاورز 1351 پیام
10 AI9910-10 ایران باستان کیانیان آرتور امانوئل کریستین سن ذبیح الله صفا 1393 علمی فرهنگی
11 AI9910-11 ایران باستان هنر ایران باستان ایدات پرادا دکتر یوسف مجید زاده 1391 دانشگاه تهران
12 AI9910-12 ایران باستان تاریخ کشاورزی و دامپروری در ایران -جلد 1 مهندس هادی الفتی مهندس هادی الفتی 1374 امیرکبیر
13 AI9910-13 ایران باستان تاریخ ایران از سلوکیان تا دولت ساسانیان احسان یارشاطر حسن انوشه 1373 امیرکبیر
14 AI9910-14 ایران باستان تاریخ شاهنشاهی ساسانی کلاوس شیپ مان فرامرز نجد سمیعی 1383 پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی
15 AI9910-15 ایران باستان اسطوره زندگی زرتشت آموزگار- تفضلی آموزگار- تفضلی 1372 آویشن
16 AI9910-16 ایران باستان کوروش کبیر آلبر شاندور محمد قاضی 1384 زرین
17 AI9910-17 ایران باستان ایران و تمدن ایرانی کلمان هوار حسن انوشه 1375 امیرکبیر
18 AI9910-18 ایران باستان جامعه و اقتصاد عصر ساسانی حسین کیان راد حسین کیان راد 1385 سخن
19 AI9910-19 ایران باستان سکاها تامارا تالبوت رایس دکتر رقیه بهزادی 1370 یزدان
20 AI9910-20 ایران باستان روح ایران هنری کربن و دیگران محمود بهفروزی 1381 پندنامک
21 AI9910-21 ایران باستان مقالاتی چند درباره اوستا ژان کلنز و دیگران سعیدرضا منتظری 1394 ادیان
22 AI9910-22 ایران باستان جنگ های پارسیان ، ایران و روم پروکوپیوس محمد سعیدی 1391 علمی فرهنگی
23 AI9910-29 ایران باستان خطوط و نظام های نوشتاری در ایران باستان مجید طامه مجید طامه 1398 پژوهش های فرهنگی
24 AI9910-30 ایران باستان ایرانشهر دکتر محمودرضا کوهکن دکتر محمودرضا کوهکن 1396 پزوهش های فرهنگی
25 AI9910-31 ایران باستان کوروش کبیر رضا شعبانی رضا شعبانی 1391 پژوهش های فرهنگی
26 AI9910-32 ایران باستان تپه باستانی حسنلو دکتر امیرصادق نقشینه دکتر امیرصادق نقشینه 1396 دفتر پژوهش های فرهنگی
27 AI9910-33 ایران باستان کتیبه های ایران باستان محمد تقی راشد محصل محمد تقی راشد محصل 1390 پژوهش های فرهنگی
28 AI9910-34 ایران باستان داریوش بزرگ رضا شعبانی رضا شعبانی 1390 پژوهش های فرهنگی
29 AI9910-35 ایران باستان خشایارشاه رضا شعبانی رضا شعبانی 1386 پژوهش های فرهنگی
30 AI9910-36 ایران باستان تخت جمشید حسین سلطان زاده حسین سلطان زاده 1390 پژوهش های فرهنگی
31 AI9910-37 ایران باستان تاریخ سیاسی پارت نیلسون دوبواز علی اصغر حکمت 1396 علمی فرهنگی
32 AI9910-38 ایران باستان بازتاب اندیشه های دینی در نگاره های هخامنشی مهناز باقری مهناز باقری 1391 امیرکبیر
33 AI9910-39 ایران باستان کاسیان در ایران زمین امیر علی نیا امیر علی نیا 1396 پژوهش های فرهنگی
34 AI9910-40 ایران باستان اساطیر ایران باستان عصمت عرب گلپایگانی عصمت عرب گلپایگانی 1388 هیرمند
35 AI9910-41 ایران باستان تمدن باستانی ارت جیرفت محمد علی دیودل محمد علی دیودل 1392 خدمات فرهنگی کرمان
36 AI9910-42 ایران باستان ایران باستان نادر میر سعیدی نادر میر سعیدی 1390 پژوهشهای فرهنگی
37 AI9910-23 ایران باستان تاریخ مردم ایران( ایران قبل از اسلام) عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب 1396 امیرکبیر
38 AI9910-24 ایران باستان آیین زرتشت و پارسیان جان راسل هینز سعید علیمحمدی 1393 ادیان
39 AI9910-25 ایران باستان ایران باستان به روایت موزه بریتانیا جان کورتیس آذر بصیر 1392 امیرکبیر
40 AI9910-26 ایران باستان دیدی نو از دینی کهن دکتر فرهنگ مهر دکتر فرهنگ مهر 1375 دیبا
41 AI9910-27 ایران باستان بیست مقاله تقی زاده سید حسن تقی زاده احمد آرام و کیکاوس جهانداری 1393 علمی فرهنگی
42 AI9910-44 ایران باستان امپراتوری جهانی ایران فیلیپ برنت چورج وحید عسگرانی 1390 امیرکبیر
43 AI9910-45 ایران باستان آن گاه که زرتشت سخن گفت مری ست تگاست عسگر بهرامی 1390 ثالث
44 AI9910-46 ایران باستان مغان در تاریخ باستان هایده معیری هایده معیری 1391 پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
45 AI9910-28 ایران باستان روزگاران ایران عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب 1375 سخن
46 AI9910-58 ایران باستان تاریخ الرسل و الملوک ابوجعفر محمد بن جریر طبری صادق نشات 1391 علمی فرهنگی
47 AI9910-47 ایران باستان منزلگاههای اشکانی ایسیدور خاراکسی علی اضغر میرزایی 1392 ماهی
48 AI9910-48 ایران باستان ایران از پارینه سنگی تا پایان ساسانی ماندانا کرمی ماندانا کرمی 1391 پازینه
49 AI9910-49 ایران باستان تاریخ جهانگشای جوینی عطا ملک جوینی عطا ملک جوینی 1362 امیرکبیر
50 AI9910-50 ایران باستان بین النهرین و ایران باستان م.ا.ل. مالووان رضا مستوفی 1346 دانشگاه تهران
51 AI9910-51 ایران باستان زروان آر.سی.زنر دکتر تیمور قادری 1374 فکر روز
52 AI9910-52 ایران باستان ایران در پس پرده تاریخ امید عطایی امید عطایی 1377 عطایی
53 AI9910-53 ایران باستان آناهیتا در اسطوره های ایران سوزان گویری سوزان گویری 1372 جمال الحق
54 AI9910-54 ایران باستان پژوهشهای هخامنشی هاید ماری کخ امیرحسین شالچی 1379 آتیه
55 AI9910-55 ایران باستان اصل و نسب و دین های ایرانیان باستان عبدالعزیم رضایی عبدالعزیم رضایی 1372 موج
56 AI9910-56 ایران باستان میراث باستانی ایران ریچارد . ن. فرای مسعود رجب نیا 1368 علمی فرهنگی
57 AI9910-57 ایران باستان ماد،هخامنشی، اشکانی، ساسانی دکتر علی اکبر سرفراز - بهمن فیروزمندی دکتر علی اکبر سرفراز - بهمن فیروزمندی 1375 مارلیک
58 AI9910-66 ایران باستان تاریخچه مکتب مزدک اوتا کر کلیما دکتر جهانگیر فکری ارشاد 1371 توس
59 AI9910-59 ایران باستان سکه های ایران از آغاز دوران زندیه علی اکبر سرفراز- فریدون آورزمانی علی اکبر سرفراز- فریدون آورزمانی 1379 سمت
60 AI9910-60 ایران باستان خراسان و ماوراالنهر آ.بنتیسکی دکتر پرویز ورجاوند 1364 گفتار
61 AI9910-61 ایران باستان باستان شناسی و تاریخ هنر در دوران مادی ها و پارسی ویلیام کالیکان گودرز اسد بختیار 1384 پازینه
62 AI9910-62 ایران باستان وزیران ایرانی از بزرگمهر تا امیرکبیر عبدالرفیع حقیقت عبدالرفیع حقیقت 1386 کومش
63 AI9910-43 ایران باستان شب یلدا علی بلوکباشی علی بلوکباشی 1394 پژوهشهای فرهنگی
64 AI9910-63 ایران باستان دین ها و کیش های ایرانی در دوران باستان دکتر محسن ابوالقاسمی دکتر محسن ابوالقاسمی 1388 هیرمند
65 AI9910-64 ایران باستان راهنمای پژوهش های زرتشتی میگل آنخل آندرس تولدو - دنیل شفیلد عسکر بهرامی 1398 فرهنگ معاصر
66 AI9910-65 ایران باستان امپراتوری فراموش شده علاالدین تراول علاالدین تراول 1396 علاالدین تراول
67 II9920-1 ایران دوره اسلامی سیری درتاریخ ایران بعد از اسلام آن.ک.س.لمبتون یعقوب آژند 1363 امیر کبیر
68 II9920-2 ایران دوره اسلامی نهضت عباسیان در خراسان م.ا.شعبان دکتر پروین ترکمنی آذر 1386 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
69 II9920-3 ایران دوره اسلامی دیوانسالاری در عهد سلجوقی دیوانسالاری در عهد سلجوقی یعقوب آژند 1363 امیرکبیر
70 II9920-4 ایران دوره اسلامی دکن محسن معصومی محسن معصومی 1389 علمی فرهنگی
71 II9920-5 ایران دوره اسلامی دین و دولت درایران عهد مغول (جلد دوم) شیرین بیانی شیرین بیانی 1371 نشر دانشگاهی
72 II9920-6 ایران دوره اسلامی دین و دولت درایران عهد مغول (جلد سوم) شیرین بیانی شیرین بیانی 1375 نشر دانشگاهی تهران
73 II9920-7 ایران دوره اسلامی اعلام الجغرافیین العرب دکتر عبدالرحمن حمیده دکتر عبدالرحمن حمیده 1984 دارالفکر
74 II9920-8 ایران دوره اسلامی تاریخ دولتهای اسلامی و خاندانهای حکومتگر(جلد اول) استانلی لین پل،الکساندر بارتولد صادق سجادی،احمد  1363 تاریخ ایران
75 II9920-9 ایران دوره اسلامی خدمات متقابل اسلام و ایران مرتضی مطهری سعید سلیمان،خلیل ادهم 1349 اسلامی
76 II9920-10 ایران دوره اسلامی نوادر راغب اصفهانی مرتضی مطهری 1396 دانشگاه تهران
77 II9920-11 ایران دوره اسلامی ظفرنامه شرف الدین علی یزدی محمد صالح قزوینی 138 کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
78 II9920-12 ایران دوره اسلامی تاریخ بیهقی-جلد اول ابوالفضل محمد بن حسین کاتب بیهقی شرف الدین علی یزدی 1319 سنایی
79 II9920-13 ایران دوره اسلامی تاریخ بیهقی-جلد دوم ابوالفضل محمد بن حسین کاتب بیهقی سعید نفیسی 1326 سنایی
80 II9920-14 ایران دوره اسلامی تاریخ بیهقی-جلد سوم ابوالفضل محمد بن حسین کاتب بیهقی سعید نفیسی 1332 سنایی
81 II9920-15 ایران دوره اسلامی تمدن اسلام و عرب گوستاو لوبون سعید نفیسی 1347 کتابفروشی اسلامیه
82 II9920-16 ایران دوره اسلامی تاریخ ابن خلدون-جلد چهارم ابن خلدون هاشم حسینی 1368 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
83 II9920-17 ایران دوره اسلامی تاریخ تمدن اسلام جرجی زیدان عبدالمحمد آیتی 1386 امیرکبیر
84 II9920-18 ایران دوره اسلامی پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران-جلد اول علی اکبر ولایتی علی جواهر کلام 1382 وزارت امور خارجه
85 II9920-19 ایران دوره اسلامی پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران-جلددوم علی اکبر ولایتی علی اکبر ولایتی 1382 وزارت امور خارجه
86 II9920-20 ایران دوره اسلامی پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران-جلد سوم علی اکبر ولایتی علی اکبر ولایتی 1383 وزارت امور خارجه
87 II9920-21 ایران دوره اسلامی پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران-جلدچهارم علی اکبر ولایتی علی اکبر ولایتی 1384 وزارت امور خارجه
88 II9920-22 ایران دوره اسلامی سیاست خارجی ایران در دوران صفویه نصرالله فلسفی علی اکبر ولایتی 1396 علمی فرهنگی
89 II9920-23 ایران دوره اسلامی خونینه های تاریخ دارالمرز ( گیلان و مازندران ) محمود پاینده لنگرودی نصرالله فلسفی 1370 گیلکان
90 II9920-25 ایران دوره اسلامی هجوم افغان و زوال دولت صفوی جونس هنوی محمود پاینده لنگرودی 1367 یزدان
91 II9920-26 ایران دوره اسلامی خواجه نظام الملک سید جواد طباطبایی دکتر اسماعیل دولتشاهی 1375 طرح نو
92 II9920-28 ایران دوره اسلامی تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی جلد یک برتولد اشپولر سید جواد طباطبایی 1369 علمی فرهنگی
93 II9920-29 ایران دوره اسلامی تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی جلد دو برتولد اشپولر جواد فلاطوری 1369 علمی فرهنگی
94 II9920-27 ایران دوره اسلامی تاریخ سیستان ملک الشعرا بهار مریم میر احمدی 1381 دنیای کتاب
95 II9920-30 ایران دوره اسلامی نهضت شعوبیه جنبش ملی ایرانیان حسینعلی ممتحن ملک الشعرا بهار 1396 علمی فرهنگی
96 II9920-31 ایران دوره اسلامی علم و تمدن در اسلام سید حسین نصر حسینعلی ممتحن 1393 علمی فرهنگی
97 II9920-32 ایران دوره اسلامی اژدهای هفت سر باستانی پاریزی احمد آرام 1395

 

نشر علم

98 II9920-33 ایران دوره اسلامی بررسی سیر زندگی و حکمت و حکومت سلمان فارسی سید عطالله مهاجرانی باستانی پاریزی 1386 اطلاعات

 

اوقات شرعی
تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 166
 بازدید امروز : 11
 کل بازدید : 3850
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.3750